Vedtægter


§ 1
Laugets navn er Brønderslev Antennelaug
Laugets hjemsted er Brønderslev Kommune.

§ 2
Laugets interesseområde er Brønderslev Kommune.

§ 3
Laugets formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagning af radiofoni og fjernsynsprogrammer i det under § 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.

§ 4
Som medlem kan optages enhver grundejer og andelshaver i andelsboligforeninger indenfor interesse området. Man er først medlem af lauget, når man har tegnet kontrakt, og denne er godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Medlemmer af lauget betaler tilslutningsafgift og kontingent som hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har bemyndigelse til at forhandle kontingentaftaler med boligforeningerne og storbrugerne.

§ 5
Lauget hæfter kun for sine forpligtelser med den af laugets til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke laugets medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§ 6
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.

A. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt i marts måned og indvarsles af bestyrelsen senest 14 dage før i en lokal avis, samt ved medlemsinformation, indeholdende:
Dagsorden
Regnskab og
Budget

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde Følgende punkter:


1. Valg af dirigent.
2. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
kontingenter, tilslutningsafgifter, lukke- og genåbningsgebyr og ejerskiftegebyr samt fastsættelse af honorar til bestyrelsen. 5. Forslag.
6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af statsautoriseret revisor, samt kritisk revisor.
8. Eventuelt.


Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstiles formanden senest 1. februar før generalforsamlingen finder sted. Indkomne forslag skal angives i dagsordenen.

B.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.


Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til behandling fastsatte emner. Til den ekstraordinære generalforsamling kan der fremsendes forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før den fastsatte dato for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal det samtidig med begæringens fremsættelse meddeles, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 7
Alle beslutninger på en generalforsamling jfr. dog § 14 og § 16 træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer i restance er ikke stemmeberettigede.
Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således en stemme. En husstand har ret til at møde ved en fuldmægtig, der skal afleveres en skriftlig fuldmagt.
Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede.
Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 8
Bestyrelsen kan foranledige afholdt medlemsmøder, hvis formål er at orientere medlemmerne, give disse anledning til at fremkomme med kritik og spørgsmål, samt give medlemmerne anledning til at kommentere bestyrelsens arbejde, generelt og konkret.

§ 9
Lauget ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der på ulige årstal er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og på lige årstal 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Herudover udpeges umiddelbart før generalforsamlingen ligeledes for to år ad gangen af Fredensbo Boligforening 1 medlem og af Boligforeningen PM 1 medlem. Såfremt en eller begge boligforeninger ikke ønsker at udpege et medlem bliver bestyrelsens sammensætning blot mindre.


Bestyrelsen konstituerer sig selv på posterne formand, kasserer, næstformand og sekretær. i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 10
Lauget tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan give ad hoc – fuldmagter til ethvert bestyrelsesmedlem.

§ 11
Laugets regnskab er kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 12
Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en medlemmet påhvilende forpligtelse til laugets kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til incasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende betaling.

§ 13
Fællesantenneanlægget ejes af lauget. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af laugets formue.
Ved ejerskifte indtræder det nye medlem i den tidligere ejers forpligtelser og rettigheder med de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte ændringer og bestemmelser.
Ejer er ligeledes forpligtiget ved/af de beslutninger bestyrelsen træffer efter § 9 stk. 3

§ 14
Laugets virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at lauget skal indgå i en anden forening. Ophævelse af lauget kan kun ske med en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, skal ophævelsen af lauget vedtages med 2/3 af de fremmødte temmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med 14 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at lauget skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af de fremmødte. Såfremt laugets opløsning skulle blive vedtaget, fratræder bestyrelsen straks, og laugets ledelse overtages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer.
Et eventuelt likvidationsoverskud skal fordeles på den måde, generalforsamlingen bestemmer det.

§ 15
På generalforsamlingen træffer dirigenten fortolkningsmæssige afgørelser vedr. forståelse af nærværende love og vedtægter samt af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.

§ 16
Nærværende vedtægter kan kun ændres af generalforsamlingen, såfremt 2/3 af laugets medlemmer stemmer for. Såfremt der ikke er 2/3 af medlemmerne tilstede skal vedtægtsændringerne vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede og bestyrelsen skal herefter inden 1 måned indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvor vedtægtsændringerne ligeledes skal vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.
Et eksemplar af de til enhver tid værende vedtægter skal tilstiles laugets medlemmer.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. april 2012

Referent: Jens Gerneu

Dirigent: Gert Storkborg Jensen

Regningsspørgsmål, pakkeskift, flytning mm.

Kontakt Bogholderiet på 29 29 84 88
Hverdage mellem 9.00 og 15.00
Eller på bogholderi@banet.dk


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00
Eller på dette link.

Support Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00